PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

 

Pracownia projektowa Technoconsult zajmuje się pełną obsługą inwestycji budowlanych w zakresie projektowania i architektury. Specjalizujemy się w projektowaniu instalacji ochrony środowiska, sieci, a także kompleksowych projektów przebudowy i modernizacji obiektów istniejących (wraz ze zmianą ich przeznaczenia).

 

Wykonujemy:

 • wielowariantowe koncepcje architektoniczne i funkcjonalno-przestrzenne obiektów i terenów inwestycyjnych wraz z wizualizacją,
 • kompletne inwentaryzacje techniczne wraz z dokumentacją do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali,
 • kompleksową realizację wszystkich procedur prawno-budowlanych koniecznych do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę,
 • ekspertyzy i opinie techniczne,
 • operaty wodno-prawne i środowiskowe,
 • projekty budowlane, wykonawcze i powykonawcze w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz technologicznych,
 • kosztorysy inwestorskie wraz z preliminarzem kosztów, przedmiary robót, specyfikacje techniczne,
 • dokumentację do celów przetargowych,
 • dokumentację marketingową promującą inwestycje,
 • wielobranżowy nadzór autorski, opracowanie harmonogramów realizacji inwestycji,
 • wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami, modernizacjami i remontami,
 • profesjonalną obsługę w zakresie prowadzenia i koordynacji prac projektowych oraz nadzór nad procesem budowlanym,
 • obowiązkowe przeglądy techniczne budynków: rocznych i pięcioletnich.

Proponujemy elastyczną ofertę cenową i realne terminy, przygotowywane każdorazowo indywidualnie w oparciu o analizę zamierzenia inwestycyjnego.